Misyonumuz

A- A A+

Misyonumuz Misyon yüklenilmiş görevi ifade eder. Gönüllü birlikteliğe dayanan örgütlerde en önemli misyon,örgütün amacı doğrultusunda mensuplar arasında ortak şuur ve hedeflere ulaştırıcı müşterek nitelikler oluşturmaktır ki, görev yerine getirilebilsin. Misyon yüklenilmiş görevi ifade eder. Gönüllü birlikteliğe dayanan örgütlerde en önemli misyon,örgütün amacı doğrultusunda mensuplar arasında ortak şuur ve hedeflere ulaştırıcı müşterek nitelikler oluşturmaktır ki, görev yerine getirilebilsin.

Bir sosyal organizasyon olan Alperen Ocaklarının diğer örgütlerde olduğu gibi  amacı doğrultusunda bir misyon yüklendiği görülür. Alperen Ocaklarının temel misyonu mükemmel fertler yetiştirerek  mükemmel topluluklara ulaşmak, âlemi nizama sokma yoluna yapışmak  ve bu şekilde “insanlara ve insanlığa hizmet” edebilmektir.

Aleme nizam ve hizmet verme iddiasında olan Alperenler, misyonlarını yerine getirebilmenin yolu önce kendilerinin mükemmel olmalarından geçtiğinin şuurundalar. Alperen evvel emirde kendisine çekidüzen vermesi gerekir ki, inandırıcı olsun., hizmet edebilsin. Bu nedenledir ki,misyon gereği önce fertte, bir başka ifadeyle mensupta aranacak nitelikler tespit edilir ve sıralanır. Bu bağlamda  Alperen : “Huyları güzel olan, namaza devam eden,zekatını veren, babasına ihsanda ve itaatte bulunan, komşusunu ağırlayan, eline geçeni veren, işlerini güzelleştiren, sözlerinde doğru olan, amellerini en güzel bir hale getirmeye çalışan, sırlarını saklayan, ahdi koruyan, sevgiye riayet eden, doğrulukta, arılıkta, muamelede bulunan, yalanı ve riyayı atan, helal kazanca koyulan, ulaşmak için arılaşan, haramı bırakan, halka ihsan eden, kendisinden çekilenleri dolaşan,ona vermeyene veren, zulmedeni bağışlayan, kötülük edene iyilik eden, şeriata mulazemette bulunan, hakikate giren, kardeşlerinin haklarını eda eden, komşularına karşı müsamahada bulunan,ihsanlarla keremler eyleyen,onlardan uzak olanı soran,yakındakini dolaşan,hastayı ziyaret edip halini, hatırını soruşturan kişidir” biçiminde nitelendirilir. (Tuhfa,s.209)

Kısaca Alperenin “üç şeyi bağlanır,üç şeyi açılır: Gözü haram olan şeylere, ağzı günah olan sözlere, eli zulümlere bağlanır. Kapısı konuklara, kesesi kardeşlerden ihtiyacı olanlara,sofrası bütün açlara açılır” (Tuhfa, s.209)

Fertler mükemmel olunca oluşan topluluklar da mükemmel olur. Misyon bu anlamda fertten cemiyete yükselişi ifade eder. Mükemmel fertlerden oluşan topluluklar hem yakın hem de uzak çevrelerini kolay bir şekilde tanzim edip hizmet edebilirler.   

Alperenlerin toplumla ilgili misyonları  kısaca “Ayende ve Ravende”ye yani gelene-geçene hizmet biçiminde ifade edilebilir.    

Misyonları gereğince bir yerde başıbozukluk varsa orayı düzeltmeye çalışırlar.

Geri Dön